Skontaktuj się z nami+48 600 452 413

Kategorie
Producenci
Polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) przekazujemy informacje związane z Polityką Prywatności i Ochroną Danych Osobowych:

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Natura i Zdrowie Marcin Czysz z siedzibą w Goczałkowice-Zdrój, kod pocztowy 43-230, ul. Zimowa 49c, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6381522660, REGON 241047532.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w sklepie internetowym, a także później, w związku z zamówieniami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie internetowym lub podczas składania przez Cienie zamówienia telefonicznego.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez sklepswanson.pl?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Natura i Zdrowie Marcin Czysz umowy o świadczenie usług oferowanych przez Natura i Zdrowie Marcin Czysz i wykonania zawartej przez Ciebie z Natura i Zdrowie Marcin Czysz umowy o świadczenie usług oferowanych przez Natura i Zdrowie Marcin Czysz, a także wykonania ciążących na Natura i Zdrowie Marcin Czysz obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi zamówień internetowych w sklepach należących do Natura i Zdrowie Marcin Czysz, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych. Innymi słowy przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży (wysyłka zamówień internetowych oraz telefonicznych)

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji;

• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;

• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług;

• kontaktowania się z Tobą za pomocą newslettera, jeżeli wyrazisz taką chęć.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych,

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz

kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Natura i Zdrowie Marcin Czysz umowy o świadczenie usług oferowanych przez Natura i Zdrowie Marcin Czysz, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Natura i Zdrowie Marcin Czysz działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Natura i Zdrowie Marcin Czysz ciążącego na Natura i Zdrowie Marcin Czysz obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Natura i Zdrowie Marcin Czysz informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

 

Kiedy możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie nam Twoich danych osobowych jest dowolne, ale bez nich nie jesteśmy w stanie wykonać zamówionej przez Ciebie usługi. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

przy zamówieniach poprzez sklep internetowy:

  • imię i nazwisko oraz adres dostarczenia przesyłki

  • adres e-mail na który wysyłamy potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz status zamówienia,

  • nr telefonu, który jest potrzebny przy nadawaniu przesyłek kurierskich

przy zamówieniach telefonicznych:

  • • imię i nazwisko oraz adres dostarczenia przesyłki

  • nr telefonu, który jest potrzebny przy nadawaniu przesyłek kurierskich

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zamówić i otrzymać produktów w sklepie należącym do Natura i Zdrowie Marcin Czysz.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych (dotyczy podmiotów działalności gospodarczej oraz osób używających faktur w celu odliczeń podatkowych).

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Firma Natura i Zdrowie Marcin Czysz jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Natura i Zdrowie Marcin Czysz) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Natura i Zdrowie Marcin Czysz umowy.

W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Natura i Zdrowie Marcin Czysz na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Natura i Zdrowie Marcin Czysz a Podwykonawcami Natura i Zdrowie Marcin Czysz.

Podwykonawcami świadczonych przez Natura i Zdrowie Marcin Czysz usług są np. firmy dostarczające zamówione przez Ciebie produkty (firmy kurierskie).

Ponadto Natura i Zdrowie Marcin Czysz jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Polski. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar Polski może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Natura i Zdrowie Marcin Czysz posiadających siedziby poza obszarem Polski.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Natura i Zdrowie Marcin Czysz nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Natura i Zdrowie Marcin Czysz umowy o świadczenie usług oferowanych przez Natura i Zdrowie Marcin Czysz, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia dopóki nie wycofasz zgody.

Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych.

 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Natura i Zdrowie Marcin Czysz w zakresie przetwarzanych danych?

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Natura i Zdrowie Marcin Czysz; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem takim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: sklepswanson@gmail.com

adres pocztowy: Natura i Zdrowie Marcin Czysz, ul. Zimowa 49c, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.

 

 

  1. Polityka plików „cookies”

a)    Pliki „cookies” tzw. ciasteczka stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b)   Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z ww. strony internetowej. Używane są również 
w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury 
i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

c)    Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

d)   Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane 
w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

e)   Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji 
w przeglądarce internetowej, której używa.

f)     Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

  1. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium